Goście Online

Licznik odwiedzin


VIII przetarg na sprzedaż nieruchomości - Dydnia
30.09.2014.
Wójt Gminy Dydnia
ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

1. gruntowej, zabudowanej spichlerzem podworskim, oznaczonej jako dgr nr 2631/7 o pow. 0,0742 ha, położonej w miejscowości Dydnia, obj. KW Nr 35305, działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań Gminnej Spółdzielni „SCh” przy drodze stanowiącej własność Gminy Dydnia łączącej się z drogą wojewódzką relacji Grabownica – Przeworsk. Działka stanowi część zespołu dworsko – parkowego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A-783 z dnia 10.10.1974 r. Budynek spichlerza obecnie stanowi pustostan i wymaga remontu, gdyż od kilku lat nie jest użytkowany. Obok rośnie kilkusetletni pomnikowy dąb, a nieco dalej posadowiona jest rzeźba Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia. Nieruchomość nie jest uzbrojona, istnieje możliwość podłączenia do linii energetycznej i sieci kanalizacji. Brak jest instalacji wodnej.
Cena wywoławcza – 35000,00 zł netto=brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2014 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana ustawowa 50% bonifikata.
2. gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntowa nr 2633/1 o pow. 0,5890 ha, położonej w miejscowości Dydnia, obj. KW Nr 35305, działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań Gminnej Spółdzielni „SCh” przy drodze stanowiącej własność Gminy Dydnia łączącej się z drogą wojewódzką relacji Grabownica – Przeworsk.  Na działce znajduje się zdegradowany staw. Działka stanowi część zespołu dworsko – parkowego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A-783 z dnia 10.10.1974 r. Nieruchomość nie jest uzbrojona, istnieje możliwość podłączenia do linii energetycznej i sieci kanalizacji.
Cena wywoławcza – 15000,00 zł netto=brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2014 r., o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy. Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie zastosowana ustawowa 50% bonifikata.
Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 30 października 2014 roku. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Dla w/w nieruchomości opracowano dokumentację konserwatorską, która zawiera zakres i program niezbędnych prac do wykonania przez nabywcę. Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik składa oświadczenie o przyjęciu wytycznych konserwatorskich do stosowania.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona, ani nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Dla w/w nieruchomości zostało przeprowadzonych VII przetargów ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym w dniach: 24.06.2013 r., 14.08.2013 r., 02.10.2013 r., 20.11.2013 r., 03.01.2014 r., 21.03.2014 r., 23.09.20114 r.
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość i dowód wniesienia wadium oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego – w przypadku osób prawnych.
Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pisemne upoważnienie osoby fizycznej, którą reprezentują. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej oraz przedłożyć dokument potwierdzający status firmy.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Wymagane oświadczenie, wytyczne i dokumentacja konserwatorska dołączone są jako załączniki do ogłoszenia na stronie BIP Gminy Dydnia w zakładce przetargi.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia
mgr Jerzy F. Adamski
Zmieniony ( 30.09.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.