Goście Online

Licznik odwiedzin


Akty prawne
12.09.2014.

USTAWY
1.    Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) – pobierz
2.    Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. – tekst jednolity, poz. 1399) – pobierz
3.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – pobierz


ROZPORZĄDZENIA
1.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) - pobierz
2.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)- pobierz
3.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) - pobierz


UCHWAŁY RADY GMINY DYDNIA
1.    Uchwała Nr XXVII/237/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/192/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dydnia (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013r. poz. 2072) - pobierz.
2.    Uchwała Nr XXIII/194/2012 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dydnia (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013r. poz. 594) - pobierz.
3.    Uchwała nr XXXIV/285/2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 77) - pobierz.
4.    Uchwała nr XXXIII/275/2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXV/213/2013 z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 4302) - pobierz.
5.    Uchwała nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIII/196/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Wo. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 2073) - pobierz.

6.    Uchwała nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Dydnia z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dydnia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 1700) - pbierz.

7.    Porozumienie międzygminne nr KS.021.19.2013.H Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie współdziałania Gminy Krosno z Gminą Dydnia w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz 3093) - pobierz.

Zmieniony ( 12.01.2015. )
 

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

28 Lipca 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Innocenty,
Innocenta, Marcela,
Pantaleon, Samson,
Świętomir, Wiktor,
Wiktoriusz
Do końca roku zostało 157 dni.