Goście Online

Licznik odwiedzin


VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Dydnia
19.08.2014.
Wójt Gminy Dydnia
ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

gruntowej, zabudowanej budynkiem magazynowym, oznaczonej jako dgr nr 2631/8 o pow. 0,0617 ha, położonej w miejscowości Dydnia, obj. KW Nr 35305, działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań Gminnej Spółdzielni „SCh” przy drodze stanowiącej własność Gminy Dydnia łączącej się z drogą wojewódzką relacji Grabownica – Przeworsk. Działka stanowi część zespołu dworsko – parkowego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr A-783 z dnia 10.10.1974 r. Budynek nie jest obiektem zabytkowym. Pow. użytkowa wynosi 243,15 m2 + przynależna piwnica o pow. 181,76 m2. Magazyn wymaga remontu, gdyż od kilku lat nie jest użytkowany. Nieruchomość nie jest uzbrojona, istnieje możliwość podłączenia do linii energetycznej i sieci kanalizacji. Brak jest instalacji wodnej.
Cena wywoławcza – 48000,00 zł netto=brutto. Przetarg odbędzie się w dniu 23 września 2014 r., o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy. Do ceny gruntu ustalonej w wyniku przetargu zostanie zastosowana ustawowa 50% bonifikata.

Wadium w gotówce wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Podkarpacki Bank Spółdzielczy Sanok o/Dydnia 49864211002005900003320001 do dnia 18 września 2014 roku. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.
Dla w/w nieruchomości opracowano dokumentację konserwatorską, która zawiera zakres i program niezbędnych prac do wykonania przez nabywcę, z którym powinien zapoznać się przed przystąpieniem do przetargu. Sam budynek nie jest wpisany do rejestr u zabytków, ale z uwagi na fakt wpisu działki, na której jest on posadowiony do rejestru wszelkie prace związane z remontem, rozbudową, bądź adaptacją musza być uzgadniane z konserwatorem zabytków.
Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona, ani nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Dla w/w nieruchomości zostało przeprowadzonych VI przetargów ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym.
Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość i dowód wniesienia wadium oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego – w przypadku osób prawnych.
Pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pisemne upoważnienie osoby fizycznej, którą reprezentują. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej oraz przedłożyć dokument potwierdzający status firmy.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Osoba, która wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.
Wytyczne i dokumentacja konserwatorska dołączone są jako załączniki do ogłoszenia na BIP Gminy Dydnia w zakładce przetargi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w tut. urzędzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.


     Wójt Gminy Dydnia

       mgr Jerzy F. Adamski
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

18 Sierpnia 2019
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Agapit, Bogusława,
Bronisław, Bronisz,
Helena, Ilona,
Klara, Tworzysława
Do końca roku zostało 136 dni.