Goście Online

Licznik odwiedzin


Inwestycje 2012
13.03.2013.
Każdemu z nas koniec roku kojarzy się z okresem zadumy oraz czasem, w którym dokonujemy różnorakich podsumowań. To także czas podsumowań inwestycji zrealizowanych przez Gminę Dydnia w 2012 roku, a mowa tu przede wszystkim o takich zadaniach, jak:  
Modernizacja i urządzenie obiektów kulturalnych i rekreacyjno - sportowych w miejscowościach Końskie, Krzywe, Krzemienna, Jabłonka na szlaku Architektury Drewnianej.
W ramach tego programu rozbudowano, wyremontowano, wybudowano:
 Image
Rozbudowano Dom Ludowy w Krzywem poprzez dobudowę świetlicy i garażu OSP o pow. 104,73 m2 oraz urządzono nowe sanitariaty w budynku, likwidując stare na zewnątrz budynku, zmodernizowano pomieszczenie kuchenne i jego zaplecze, wyremontowano salę taneczną, wykonano nowy dach, elewację z dociepleniem, ogrodzenie oraz parking z kostki brukowej.
Image
Remont Domu Ludowego w Jabłonce – wymieniono parkiet w sali tanecznej i na scenie, zlikwidowano boazerię i posadzkę lastryko w na klatce schodowej - ściany wyszpachlowano i pomalowano, posadzkę wykonano z płyt granitowych, ściany zabezpieczono odbojnicami z płyty meblowej, w sanitariatach wymieniono okładziny ścian i posadzkę, drzwi, instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną, wymieniono główne drzwi zewnętrzne i wewnętrzne na drzwi aluminiowe.
Image
Zmodernizowano Dom Ludowy w Krzemiennej poprzez gruntowny remont wraz ze zmianą dachu, stropu oraz wzmocniono konstrukcję ścian, wyremontowano salę taneczną, wykonano ogrodzenie, elewację z dociepleniem, dojścia, chodniki i parking.
Image 
Budowa parku rekreacyjnego w Krzemiennej – na powierzchni 0,9 ha zdewastowanego  i opuszczonego terenu podworskiego urządzono skwer rekreacyjny im. Dydyńskich, wykonując pogłębienie i oczyszczenie stawu o pow. 0,4 ha, a na pozostałym gruncie o pow. 0,5 ha urządzono trawniki, ścieżki spacerowe o nawierzchni żwirowej dł. 240 m, zamontowano 22 szt. ławek i 20 koszy na śmiecie oraz posadzono 200 szt. krzewów i drzewek.
Image 
Budowa Boiska Sportowego w Końskiem polegała na wykonaniu nowej nawierzchni trawiastej o wym. 62,0x32,0 m do piłki nożnej i do siatkówki o wym. 9,0x20,0 m, ogrodzeniu wys. 3,0 m, placu rekreacyjnego wyposażonego w 2 szt. zadaszenia i 34 szt. ławek, wykonanie chodników z kostki brukowej i nawierzchni asfaltowej na parkingu.
Image
Modernizacja ogrodzenia boiska sportowego w Niebocku. W ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”, który powstał z myślą o poprawie stanu boisk sportowych na terenie województwa oraz w celu propagowania zdrowego stylu życia mieszkańców naszego regionu, stare niekompletne, ogrodzenie /łapacz piłki/ zostało rozebrane, a wybudowano nowe ogrodzenie o dł. 2 x po 40,0 m i wys. 5,8 /łapacze piłki za bramkami/ i 182,4 m, wys. 1,5 m z dwoma bramami wjazdowymi i furtkami dla pieszych.
Ogrodzenie wykonano z siatki w kolorze zielonym na słupkach stalowych
Image 
Remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Niebocku.
Wykonano kompleksowo elewację wraz z dociepleniem ścian budynków dydaktycznych oraz malowanie elewacji sali gimnastycznej. Ponadto wykonano nowe schody wejściowe i odwodnienie.
Drogi
W ramach odbudowy dróg uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej odbudowano drogi.
Image 
„Za Dębinę” w miejscowości Wydrna/Dydnia, nawierzchnia z płyt żelbetowych typu JOMB.
Image 
„Łączki” w miejscowości Jabłonka, nawierzchnia asfaltowa.
Image 
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Wydrna, nawierzchnia z płyt żelbetowych typy JOMB wraz z podsypką piaskową i zasypką, odwodnieniem i poboczami /od drogi powiatowej do kaplicy św. Jana/
Regeneracja i naprawa drogi, Grabówka - Lalin w miejscowości Grabówka i Temeszów – Rzeki w Temeszowie.
Chodnik
Image
Gmina we współpracy z Podkarpackim Zarządem Dróg wybudowała chodnik przy drodze wojewódzkiej o dł. 600,0 m w Dydni za kwotę 400 tys. zł z czego 200 tys. z budżetu gminy.
Image
 
Image
Utworzenie drugiego oddziału przedszkolnego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z funduszy unijnych zostały przygotowane sale, szatnia, sanitariaty.
PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. Przystąpiono do ww projektu, który ma na celu modernizację pasywnej infrastruktury sieciowej Jednostek Samorządu Terytorialnego. Ma zapewnić szeroki dostęp informatyczny w województwie podkarpackim i stworzyć sprawne załatwianie spraw w urzędach JST za pomocą Internetu, drogą e-mail. W 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Gminą Dydnia rozpoczął realizację projektu.
Utrzymanie obiektów komunalnych
1. Montaż dwóch zadaszeń /wiat/ dla zawodników na boisku sportowym przy Zespole Szkół w Dydni
2. Remont pomieszczenia socjalnego i podjazdu budynku Poradni Lekarza POZ /Ośrodka Zdrowia/ w Witryłowie.
3. Wymiana gazowego podgrzewacza wody przepływowej,  baterii wannowej i kuchni gazowej w pomieszczeniu kuchni  budynku Domu Ludowego w Niebocku.
4. Wymiana przyłącza wodociągu z rur PE wraz z robotami ziemnymi na długości 200 m do budynku DL w Jabłonce.
5. Wymiana pompy cyrkulacji wody układu centralnego ogrzewania  budynku komunalnego (szkoła, ośrodek zdrowia, apteka itp) w Krzemiennej.
Ponadto we wszystkich miejscowościach z budżetu gminy finansowane były także zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadania te realizowane były zgodnie z ustaleniami zawartymi we wnioskach Rad Sołeckich przyjętych przez poszczególne zebrania wiejskie w danych miejscowościach. W oparciu o te wnioski i ustalenia zebrań wiejskich wykonano wiele potrzebnych prac remontowych infrastruktury drogowej oraz bieżące jej utrzymanie. Środki przeznaczane były także na utrzymanie czystości i porządku, zagospodarowanie miejsc i placów publicznych wokół budynków szkół, domów ludowych, zakup niezbędnego sprzętu do ich utrzymania.

Nagrody i wyróżnienia przyznane Gminie Dydnia w 2012 r.
Kapituła konkursu „Gmina Fair Play”, Krajowa Izba Gospodarcza oraz fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przyznały po raz piąty tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play 2012” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji oraz Nagrodę Główną - Statuetkę Gmina Fair Play 2012 oraz Złotą Statuetkę.
Wręczenia certyfikatów „Gmina Fair Play 2012” odbyło się 7 grudnia 2012 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Gmina Dydnia uzyskała Certyfikat „Gmina Fair Play 2012”- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji w kategorii: Gmina Wiejska Agro - kategoria ta obejmuje gminy, gdzie zlokalizowane są miejscowości, z których żadna nie posiada praw miejskich, a których rozwój jest związany z rolnictwem, agrobiznesem lub szeroko rozumianym przetwórstwem rolno-spożywczym.
Głównym celem programu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest identyfikacja gmin przyjaznych inwestorom, a więc działających zgodnie z zasadami przejrzystości procedur oraz charakteryzujących się praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników gminy. Nagradzane są gminy w pełni zaangażowane w tworzenie jak najlepszego klimatu inwestycyjnego. Potencjalnym inwestorom wskazywane są miejsca korzystne z ich punktu widzenia, a więc takie, w których inwestorzy są obsługiwani według określonych standardów.
W 2012 roku została przedłużona ważności otrzymanego w 2011 certyfikatu ISO 9001:2008 na kolejny rok. Certyfikat to uznany w skali światowej model Systemu Zarządzania Jakością oparty o satysfakcję Klienta, wynikającą ze spełnienia jego wymagań i potrzeb. Norma ISO 9001:2008 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów czy usług zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie do obowiązujących przepisów oraz dążąc do zwiększenia zadowolenia klienta.

Image
Zmieniony ( 13.03.2013. )
 

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

23 Października 2019
Środa
Imieniny obchodzą:
Ignacy, Iga,
Ignacja, Żegota,
Jan, Marlena,
Odilla, Roman,
Seweryn, Teodor,
Włościsław
Do końca roku zostało 70 dni.