Goście Online

Licznik odwiedzin


Zawiadomienie o wyborze oferty
04.01.2010.

Zakład Utrzymania, Modernizacji Obiektów Komunalnych i Obsługi Rolnictwa

pow. brzozowski, woj. podkarpackie

 

Dydnia, dnia 04.01.2010r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z  późń.zm.) zawiadamiam, że w wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego:

- na portalu UZP –nr 426588-2009 z dnia 11.12.2009r.

- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 11.12.2009r.,

- na stronie internetowej Zamawiającego www.gminadydnia.pl  od dnia 11.12.2009r.,

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn:„Odbiór i utylizację lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych  z terenu Gminy Dydnia”

 Wybrano ofertę Wykonawcy:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku, Niebocko 111, 36-207 Grabownica

 

- stosując kryterium najniższej ceny /ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta spełniała wymogi SIWZ oraz przedstawiała najkorzystniejszy bilans cenowy.

Cena oferty /z VAT 7%/: 242.890,00 PLN /słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdzisiąt złotych

W związku  z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informujemy, że do w/wym. postępowania wpłynęła  1 oferta  w trakcie postępowania odrzucono – 0 ofert.

 

Zmieniony ( 04.01.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.