Goście Online

Licznik odwiedzin


Zawiadomienie o wyborze oferty - znak sprawy RSOiGK 7011-18/2/09
16.11.2009.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Stosownie do art. 92 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ zawiadamiam, że w wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego:

- na portalu UZP –nr 186411-2009 z dnia 23.10.2009r.

- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 23.10.2009r.,

- na stronie internetowej Zamawiającego www.gminadydnia.pl  od dnia 23.10.2009r.

- na BIP Zamawiającego – http://bip.zetorzeszow.eu/ugdydnia od dnia 23.10.2009r.

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn:”Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2049R Niebocko-Grabówka w km 0+000 do 5+793” ETAP -I

 

Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

ELSERVICE24 Sp. Z o.o., ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

 

- stosując kryterium najniższej ceny /ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta spełniała wymogi SIWZ oraz przedstawiała najkorzystniejszy bilans cenowy.

Cena oferty /z VAT 22%/:  106 726,11,00 PLN /słownie: sto sześć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych  11/100

W związku  z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą , którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informujemy, że do w/wym. postępowania wpłynęła  1 oferta  w trakcie postępowania odrzucono – 0 ofert.

Poniżej informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, cenach i przyznanej punktacji:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty w PLN

/z VAT 22%/

Kryterium:

Cena 100%

1

ELSERVICE24 Sp. Z o.o., ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

106 726,11,00

100

 

Zatwierdził:

Jerzy F. Adamski

Wójt Gminy Dydnia

Zmieniony ( 16.11.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.