Goście Online

Licznik odwiedzin


Zawiadomienie o wyborze oferty
24.09.2009.

Stosownie do art. 92 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm./ zawiadamiam, że w wyniku postępowania przetargowego ogłoszonego:

- na portalu UZP –nr 156421-2009 z dnia 15.09.2009r.

- w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń od dnia 15.09.2009r.,

- na stronie internetowej Zamawiającego www.gminadydnia.pl  od dnia 15.09.2009r.

- na BIP Zamawiającego – www.bip.zetorzeszow.eu  od dnia 15.09.2009r.

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebocku z przezaczeniem na cele ochrony przeciwpożarowej:

 

Wybrano ofertę Wykonawcy:

 

F.H.U. PROFIS Robert Janczyk, 34-650 Tymbark 396

 

- stosując kryterium najniższej ceny /ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta spełniała wymogi SIWZ oraz przedstawiała najkorzystniejszy bilans cenowy.

Cena oferty /z VAT 7%/:  135 000,00 PLN /słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy 00/100

W związku  z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą , którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informujemy, że do w/wym. postępowania wpłynęła  1 oferta  
w trakcie postępowania odrzucono – 0 ofert.

Poniżej informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty, cenach i przyznanej punktacji:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty w PLN

/z VAT 7%/

Kryterium:

Cena 100%

 

1

F.H.U.PROFIS Robert Janczyk,
34-650 Tymbark 396

 

135 000,00

 

100

 

Zatwierdził:

Jerzy F. Adamski

Wójt Gminy Dydnia

Zmieniony ( 24.09.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

9 Sierpnia 2020
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Jan, Klarysa,
Miłorad, Roland,
Roman, Romuald
Do końca roku zostało 145 dni.