Goście Online

Licznik odwiedzin


Oświata
    Ważną funkcję w życiu społecznym i kulturalnym Gminy Dydnia odgrywają szkoły.
    W Gminie Dydnia funkcjonują 3 gimnazja, 12 szkół podstawowych, 2 przedszkola oraz Szkoła Muzyczna I stopnia.
    Zespół Szkół Publicznych w Końskiem został utworzony 1 września 2013 roku, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. W dniu 29 kwietnia 2010 Rada Gminy Dydnia nadała Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Końskiem imię ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Obowiązki dyrektora tej placówki pełni Pani mgr Zofia Haduch.
Nr telefonu 13 43 031 08
Dnia 1 września 2011 roku zostało utworzone dwa kolejne zespoły:
1. Zespół Szkół w Niebocku. W skład nowo utworzonego zespołu weszło:
    - Przedszkole Gminne w Niebocku
    Nr telefonu 13 43 955 86
    - Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Niebocku
    Nr telefonu 13 43 958 30
    - Gimnazjum im. Św. Jana Kantego w Niebocku
    Nr telefonu 13 43 958 30
    Dyrektorem Zespołu Szkół w Niebocku jest Pani mgr Bożena Chorążak, wicedyrektorem - Pani mgr Renata Sieńczak.

2. Zespół Szkół w Dydni który składa się z:
    - Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni
    Nr telefonu 13 43 035 30
    - Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dydni
    Nr telefonu 13 43 035 30
Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Dydni powierzono Pani mgr Iwonie Pocałuń, natomiast wicedyrektora Pani mgr Marcie Rachwał.
 
    Rozmieszczenie gimnazjów, a tym samym Zespołów Szkół na terenie Gminy nie jest przypadkowe. Usytuowane są w takich miejscowościach, aby możliwy i łatwy stał się dowóz młodzieży z podległych szkół. Do Szkoły Podstawowej w Dydni dowożeni są uczniowie  Krzemiennej, Krzywego, Niewistki, Obarzyma i Temeszowa, a do Gimnazjum w Dydni dowożeni są uczniowie z wymienionych miejscowości oraz z Jabłonki. Do Gimnazjum  Niebocku dowożeni są uczniowie z Grabówki i Wydrnej. W Gimnazjum w Końskiem uczą się uczniowie z Końskiego i Witryłowa.
    Na mocy porozumienia z gminą Sanok uczniowie z Ulucza dowożeni są do Zespołu Szkół w Dobrej.
    W Gminie Dydnia funkcjonują 3 samodzielne szkoły podstawowe;
    Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w a Jabłonce, która w roku 2001 na swojego patrona wybrała Jana Pawła II. Dyrektorem szkoły jest Pani mgr Zuzanna Dmitrzak.
    Nr telefonu 13 43 034 12
    Szkoła Podstawowa w Grabówce - dyrektorem tej placówki jest Pani mgr Teresa Mazur.
    Nr telefonu 13 43 950 24
    Szkoła Podstawowa w Wydrnej - dyrektorem tej placówki jest Pani mgr Małgorzata Zarzyka-Cipora.
    Nr telefonu 13 43 032 20

    Ważnym wydarzeniem dla całej społeczności gminy, a przede wszystkim dla najmłodszych jej mieszkańców stał się dzień 1 września 2012 roku, kiedy to prowadzenie 6 małych szkół będących wcześniej filiami szkół w Dydni i Końskiem przejęło nowo utworzone Stowarzyszenie „Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom”.
    Są to niżej wymienione szkoły:
    Szkoła Podstawowa w Krzywem - Dyrektor Pani mgr Danuta Pytlowana.
   Nr telefonu 13 43 030 16
    Szkoła Podstawowa w Krzemiennej - Dyrektor Pani mgr Zofia Wojnowska.
    Nr telefonu 13 43 030 06
    Szkoła Podstawowa w Niewistce - Dyrektor Pani mgr Marta Rybczak.
    Nr telefonu 13 43 031 50
    Szkoła Podstawowa w Obarzymie - Dyrektor Pani Dorota Sidor.
    Nr telefonu 13 43 030 30
    Szkoła Podstawowa w Temeszowie - Dyrektor Pani mgr Elżbieta Pocałuń.
    Nr telefonu 13 43 031 34
    Szkoła Podstawowa w Witryłowie - Dyrektor Pani mgr Joanna Hocyk.
    Nr telefonu 13 43 031 29

    Z dniem 1 września 2012 roku swoją działalność rozpoczęła Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni. Jest to publiczna szkoła artystyczna dająca podstawy wykształcenia muzycznego. Struktura organizacji nauczania w szkole odbywa się w dwóch cyklach:
1. Cykl sześcioletni (rozpoczęcie nauki w szkole w wieku od 6 do 9 roku życia),
2. Cykl czteroletni (rozpoczęcie nauki w szkole w wieku od 10 do 16 roku życia).
Do Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni uczęszczają uczniowie z obszaru całej gminy. Placówka ta stwarza im możliwości nauki gry na takich instrumentach jak: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, gitara, flet poprzeczny, klarnet, obój, saksofon, trąbka, perkusja. Funkcję dyrektora tej placówki pełni Pani dr Elżbieta Przystasz.
    Atutem Szkoły Muzycznej jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, usytuowanie szkoły w centrum gminy, organizacja zajęć edukacyjnych niepokrywająca się z zajęciami w szkole podstawowej oraz gimnazjum, możliwość korzystania z instrumentów będących w posiadaniu szkoły. Absolwenci tejże szkoły będą mieli możliwość kontynuacji nauki w Szkole Muzycznej II stopnia m.in. w pobliskim Sanoku. W roku szkolnym 2013/2014 do Szkoły Muzycznej w Dydni uczęszcza 153 uczniów, co świadczy o dużym zainteresowaniu tą placówką oraz fakt, że u wielu dzieci drzemie potencjał muzyczny.
Nr telefonu do Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni 13 43 035 30
    Z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy utworzone zostały dwa przedszkola: Przedszkole Gminne w Niebocku wchodzące w skład Zespołu Szkół w Niebocku oraz dwujęzyczne (polsko-angielskie) Samorządowe Przedszkole w Dydni. Placówki te dbają nie tylko o prawidłowy rozwój dzieci ale również dają dobre podstawy do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkolaki, oprócz realizacji zajęć z podstawy programowej, mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach umysłowych, artystycznych, ruchowych, muzycznych, zajęciach z języka obcego, logopedycznych oraz korekcyjno-kompensacyjnych.
Nr telefonu do Samorządowego Przedszkola w Dydni - 13 43 032 53.

    Wszystkie szkoły z terenu Gminy Dydnia nieustannie dążą do podniesienia poziomu edukacji, indywidualnego podejścia do każdego ucznia, wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne oraz organizowania dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Aby pozyskać dodatkowe środki na ten cel uczestniczą w realizacji wielu projektów m.in.:
  • Realizacja projektu POKL w ramach działania 9.1. „Radosny Świat Dziecka – rozwój Samorządowego Przedszkola w Dydni.”
  • Program Dom kultury+Edukacja Artystyczna w zadaniu Spotkania Kulturalne próbą ratowania kultury wsi Galicyjskiej”.
  • „Radosna Szkoła”.
  • „Moje boisko-Orlik 2012”
 

Wersje językowe

English
Deutsch
Slovakia
Rosyjski
Jan Paweł II - Honorowy Obywatel Gminy Dydnia
JP2
Fair Play

Godzina

Zegar

Imieniny

28 Lipca 2021
Środa
Imieniny obchodzą:
Innocenty,
Innocenta, Marcela,
Pantaleon, Samson,
Świętomir, Wiktor,
Wiktoriusz
Do końca roku zostało 157 dni.